Үнэгүй Wi-Fi

Хүүхэд хамгаалах үйлчилгээ

Цагийн үйлчилгээ

Сууж үйлчлүүлэх хэсэг

U Money карт цэнэглэх

Автомат теллер машин

Утас цэнэглэх хэсэг

Шуудан харилцаа

Нэгж цэнэглэх үйлчилгээ